صفحه اصلی شبکه های اجتماعی مدت زمان انجام سفارشات

مدت زمان انجام سفارشات

مدت زمان انجام سفارشات

سرعت انجام سفارشات بستگی به میزان گیرایی پیچ شماداشته و بین 12 الی24ساعت زمانبرخواهدیودنطرات کاربران


ارسال نظر